fbpx

ZAPOMNIAŁEŚ?

UTWÓRZ KONTO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1 Postanowienia ogólne


 1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Właścicielem Sklepu jest: SURFACE MAREK WOJTCZUK  z siedzibą przy ul. Bukowiecka 67 a ,  03-893 Warszawa, NIP 9660675128, REGON 383934591, tel  662 145 641 mail: sklep@brachole.pl
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2 Zamówienia


1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

 

§3 Płatności


1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Konto do wpłat przelewem to mBank  80 1140 2004 0000 3302 8006 7458

 

§4 Wysyłka towaru


1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

§5 Reklamacje


1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§6 Prawo odstąpienia od umowy


1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

 

§7 Ochrona prywatności


1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 

                                                              §8 Własność intelektualna


Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

                                                                                             §10 RODO

 

Dbając o najwyższe standardy ochrony danych osobowych, w związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zaktualizowaliśmy politykę prywatności e-sklepu dostosowując ją do nowych regulacji.

 

Polityka prywatności

 1. Polityka prywatności
  1. Właściciel e-sklepu Firma:
   SURFACE Marek Wojtczuk z siedzibą przy ul.Bukowiecka 67 a, 03-893 Warszawa e-sklepu jest administratorem w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  2. Właściciel e-sklepu przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników.
  3. Właściciel e-sklepu informuje, iż dane osobowe Użytkowników podane w formularzach zamówień i/lub kontaktowych będą przetwarzane wyłącznie do jak najlepszego świadczenia konkretnych usług. 
   W celu realizacji usług za pośrednictwem e-sklepu, Właściciel może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
  4. Podanie przez Użytkownika e-sklepu jego danych w postaci imienia, nazwiska, adresu oraz numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne, jednakże bez tych danych Właściciel nie będzie w stanie zrealizować zamówienia.
  5. Właściciel e-sklepu informuje iż nie przekazuje, oraz nie sprzedaje, ani nie użycza danych osobowych użytkowników e-sklepu żadnym osobom trzecim, ani firmom, instytucjom czy organizacjom działającym na terenie Polski, jaki poza nim.
  6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia a następnie w celach archiwalnych przez okres 10 lat (przewidziany prawem okres przedawnienia roszczeń). Po upływie tego okresu przysługuje użytkownikowi prawo do żądania usunięcia danych osobowych.
  7. Właściciel e-sklepu nie przekazuje danych osobowych Użytkownika żadnym osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów wspierających Właściciela e-sklepu przy realizacji zamówienia, w szczególności firm kurierskich, biura rachunkowego oraz podwykonawców IT, przy czym nastąpi to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.
  8. Dane osobowe Użytkownika nie zostaną przekazane do osób trzecich, chyba że serwery, na których Właściciel e-sklepu przechowuje dane będą znajdować się w państwie uznanym przez Komisję Europejską, gwarantującym odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
  9. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści wprowadzonych do formularza danych osobowych, poprawiania ich oraz usunięcia.
  10. Dokonując zakupu produktu i podając swoje dane teleadresowe, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Właściciela e-sklepu w celu związanym ze świadczeniem usług na rzecz Użytkownika oraz akceptuje przyjęcie do wiadomości prawa wglądu do treści oraz poprawiania danych wpisanych do formularza rejestracyjnego.
  11. Użytkownik e-sklepu ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jest równoznaczne z rezygnacją korzystania z konkretnych usług e-sklepu (w tym rezygnacja ze złożonego zamówienia).
  12. Do poprawnego przetworzenia zamówienia oraz jego realizacji Właściciel e-sklepu potrzebuje m.in poniższych danych o Użytkowniku:
   • imię i nazwisko użytkownika,
   • adres dostawy,
   • telefon kontaktowy.
  13. Użytkownik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub statystycznych, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Właściciela e-sklepu lub innych współdziałających z nim podmiotów na adres e-mail Użytkownika wprowadzony przy składaniu zamówienia lub korzystając z formularza kontaktu z Właścicielem e-sklepu. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.
  14. Dane wpisane do formularza zamówienia lub kontaktowego powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika, który dokonuje zakupu w e-sklepie i być zgodne z prawdą. Adres e-mail podany przy składaniu zamówienia jest adresem do doręczeń wszelkich informacji Użytkownikowi koniecznych do realizacji umowy o świadczenie usług za pomocą e-sklepu.
  15. Właściciel e-sklepu zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania dostępu do osobistego konta w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu.
  16. Właściciel e-sklepu gwarantuje Użytkownikowi prawo dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  17. Użytkownik może zrealizować swoje uprawnienia poprzez skontaktowanie się z Właścicielem e-sklepu pod adresem mailowym podanym w zakładce kontaktowej.
  18. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Właścicielem e-sklepu, a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostają poddane sądom właściwym.
  19. Wszystkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności będą udostępnione na e-sklepie.
  20. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt używając formularza kontaktowego.
TOP